Validation of the Chinese version of the Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R)

Zhang, Ying; Wang, Ying; Schnakers, Caroline; He, Minhui; Luo, Hong; Cheng, Lijuan; Wang, Fuyan; Nie, Yunzhi; Huang, Wangshan; Hu, Xiaohua; Laureys, Steven; Di, Haibo;
2019