Personalized objects can optimize the diagnosis of EMCS in the assessment of functional object use in the CRS-R: A double blind, randomized clinical trial

Sun, Yuxiao; Wang, Jianan; Heine, Lizette; Huang, Wanggshan; Wang, Jing; Hu, Nantu; Hu, Xiaohua; Fang, Xiaohui; Huang, Supeng; Laureys, Steven; Di, Haibo;
2018