Ethics of life-sustaining treatment in locked-in syndrome: A Chinese survey

Yan, Yifan; Demertzi, Athina; Xia, Yinyan; Wang, Jing; Hu, Nantu; Zhang, Zhiliang; Di, Haibo; Laureys, Steven;
in press