Enhancing clinical communication assessments using an audiovisual BCI for patients with disorders of consciousness

Wang, Fei; He, Yanbin; Qu, Jun; Xie, Qiuyou; Lin, Qing; Ni, Xiaoxiao; Chen, Yan; Pan, Jiahui; Laureys, Steven; Yu, Ronghao; Li, Yuanqing;
2017