Does the FOUR score correctly diagnose the vegetative and minimally conscious states?

Schnakers, Caroline; Giacino, Joseph; Kalmar, Kathleen; Piret, Sonia; Lopez, Eduardo; Boly, Mélanie; Malone, Richard; Laureys, Steven;
2006-12