Detecting awareness in patients with disorders of consciousness using a hybrid brain–computer interface

Pan, Jiahui; Xie, Qiuyou; He, Yanbin; Wang, Fei; Di, Haibo; Laureys, Steven; Yu, Ronghao; Li, Yuanqing;
2014-08-01