Chinese translation of the Coma Recovery Scale—Revised

Di, Haibo; He, Minhiu; Zhang, Ying; Cheng, Lijuan; Wang, Fuyan; Nie, Yunzih; Huang, Wangshan; Laureys, Steven; Schnakers, Caroline;
2017