Assessment of visual fixatio in vegetative and minimally conscious states

Di, Haibo; Nie, Yunzhi; Hu, Xiaohu; Tong, Yong; Heine, Lizette; Wannez, Sarah; Huang, Wangshan; Yu, Dan; He, Minhui; Thibaut, Aurore; Schnakers, Caroline; Laureys, Steven;
2014